Privacybeleid

Jouw privacy is voor Duurzaam Bouwloket van groot belang. Wij willen jouw persoonsgegevens op een veilige en transparante wijze beheren en gaan daar zorgvuldig mee om. Wij houden ons daarbij aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over jou verzamelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op websitebezoekers en iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

1.1         Wie zijn wij:

Wij zijn het Duurzaam Bouwloket B.V. (KvK 61505080) en haar dochtermaatschappij Duurzaam Bouwloket Projecten B.V. (KvK 67589863) gevestigd op Neerlandia 2 te Stompetoren.

Als je gebruik maakt van onze website www.ondernemer.duurzaambouwloket.nl (hierna te noemen website) en diensten dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan die op directe of indirecte wijze naar een persoon te herleiden is.

1.2         Welke persoonsgegevens vragen wij op en wat doen wij met je gegevens:

Op onze website biedt Duurzaam Bouwloket diensten aan waarin wij gegevens van jou verwerken. Je kunt daarbij denken aan jouw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, emailadres en telefoonnummer. We gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden en diensten. Deze hebben we hieronder nader toegelicht.

1.2.1       Contact

Wanneer je een e-mailbericht stuurt, gebruik maakt van ons contactformulier, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inhoud van het bericht

Wij gebruiken deze gegevens om jouw verzoek om contact met jou op te nemen af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren.

Wij verwerken de gegevens op basis van uitvoering van overeenkomst.

Wij meten onze klanttevredenheid naar aanleiding van het contact wat je met ons hebt gehad.

1.2.2       Om je te adviseren over energiebesparende maatregelen

Maak je gebruik van een van onze telefonische adviesdiensten, dan hebben we je gegevens nodig om je te voorzien in advies.
Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aantekeningen van het gesprek

Wij verwerken de informatie die je hebt ingevuld om je passend te adviseren over energiebesparende maatregelen.
Indien je via de tool van Duurzaam. Energie. Besparen (DEB) een advies hebt aangevraagd, krijgt Duurzaam Bouwloket inzage in dit advies. Wij kunnen je op die manier verder helpen, mocht je naar aanleiding van dat advies nog nadere vragen hebben.

Wij verwerken de gegevens op basis van uitvoering van overeenkomst.

1.2.3       Voor het aanvragen van offertes bij bedrijven

Op onze website hebben wij lokaal gecertificeerde bedrijven uit jouw regio opgenomen waar je vrijblijvend een offerte aanvraag kunt doen. De installateur waar je een offerte hebt opgevraagd zal je gegevens gebruiken om met je in contact te komen voor het uitbrengen van een vrijblijvende offerte.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Welk type maatregelen

Deze dienst is geheel onafhankelijk, wij ontvangen geen provisie van de bedrijven voor het aandragen van potentiële bedrijven. Wij ontvangen alleen de terugkoppeling of je ook daadwerkelijk een maatregel hebt getroffen, zonder inhoudelijke offerte details.

Wij verwerken de gegevens op basis van uitvoering van overeenkomst.

1.2.4       Ter verbetering van onze dienstverlening

Op basis van terugkoppeling van klanttevredenheidsmetingen, maar ook door gebruik te maken van analyses van bijvoorbeeld surfgedrag verbeteren wij onze dienstvelening. Daarbij gebruiken wij zoveel als mogelijk anonieme gegevens. Als gevolg van kleinere aantallen geënquêteerden kan het voorkomen dat gegevens te herleiden zijn naar persoonsniveau.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang.

1.2.5       Derde partijen

Je gegevens delen wij alleen met partijen die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals ICT-partners, softwareleveranciers en hostingpartijen.

Wij werken ook samen met gemeenten. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke wanneer je gegevens aan ons verstrekt en van onze diensten gebruikt maakt. De gemeenten zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk. Als wij persoonsgegevens delen dan doen we dit op een niet-herleidbaar niveau of we maken afspraken over hoe de privacy van beide kanten wordt gewaarborgd.

Ben je een onderneming die gevestigd is in een gemeente die met ons een overeenkomst heeft dan is onze dienstverlening kosteloos en wordt bekostigd door de gemeente. Voor het waarborgen van je privacy hebben wij met de gemeenten een dienstverleningsovereenkomst inclusief verwerkersovereenkomst afgesloten met daarin afspraken hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze overeenkomst is de grondslag hoe wij jou als ondernemer onafhankelijk kunnen informeren en adviseren.

1.3         Waar en hoe slaan wij de gegevens op:

We slaan je gegevens op bij onze servers in Nederland. Om onze dienstverlening te kunnen verlenen kan Duurzaam Bouwloket jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Duurzaam Bouwloket doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Indien wettelijk is bepaald dat gegevens een beperkte bewaartermijn hebben, dan houden we ons natuurlijk aan de wettelijke termijn. Ons uitgangspunt voor het bewaren van gegevens is dat wij deze bewaren, zolang een gemeente klant bij ons is. Wij beschouwen je als klant als wij met elkaar een opdracht aangaan (bijvoorbeeld een persoonlijk advies) en/of zolang de gemeente waar je onderneming staat klant bij ons is. Mocht je – om wat voor reden dan ook – willen dat wij uw gegevens verwijderen: laat het weten, dan verwijderen we deze. Onze dienstverlening aan u zal er niet door wijzigen.

1.4         Hoe hebben wij de beveiliging van onze data verzorgd:

We hebben vele maatregelen getroffen om de data veilig te bewaren en ervoor te zorgen dat deze data niet kan worden onttrokken door onbevoegden. Over de inhoud van de maatregelen kunnen wij hier geen uitspraken doen. Om zeker te zijn dat de juiste en best passende beveiligingsmaatregelen getroffen zijn laten we ons toetsen door een onafhankelijke ICT auditor, die aangesloten is bij de NOREA.

Cookies: we plaatsen cookies zodat onze website snel en goed functioneert. Ook houden we statistieken bij en maken we het mogelijk dat we surfgedrag kunnen registreren. Hiervoor verwerken we, afhankelijk van het soort cookie en of je toestemming hebt gegeven, (gemaskeerd) IP-adres, informatie over uw browser, duur van de sessie, apparatuur en vertoond surfgedrag. We rubriceren onze cookies (Noodzakelijk, Voorkeuren, Marketing, Statistiek en Niet geclassificeerd) en geven precies aan welke cookies wij gebruiken. Dat kun je precies nalezen in onze cookieverklaring.

Wij zullen je gegevens nimmer delen met partijen voor marketing cookies. Wij laten ons niet betalen door derde partijen op onze website en verkopen ook geen informatie over jou aan derden.

1.5         Welke rechten heb je:

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Wanneer je gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen één maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, horen wij dat graag en hopen dit met elkaar op te lossen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ons kun je per mail bereiken via ondernemer@duurzaambouwloket.nl of telefonisch 085 – 023 13 15.

Onze functionaris gegevensbescherming is Ruud Bos. Hij is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Mocht je een vraag of verzoek hebben kun je hem per mail bereiken via ondernemer@duurzaambouwloket.nl of telefonisch 085 – 023 13 15.

1.6         Wijziging van de privacyverklaring:

Wanneer onze website wijzigt, zullen we ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Versie 1.0 d.d. 3 oktober 2022