Wet- en regelgeving

Vanuit Rijksoverheid zijn er wetten en regels opgesteld voor het verduurzamen van bedrijfspanden. Op deze pagina vind je meer informatie over de 5 verplichtingen waar je als ondernemer rekening mee moet houden. Dit zijn:

 • Energiebesparingsplicht
 • Informatieplicht energiebesparing
 • Verplicht energielabel C voor kantoorpanden
 • Energielabel(registratie) voor utiliteitsgebouwen
 • Energie-auditplicht (EED)

1. Energiebesparingsplicht

Als je bedrijf 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas verbruikt, ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Mits deze maatregelen een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Dit wordt de energiebesparingsplicht genoemd.

Welke maatregelen ben je verplicht om te nemen?

Door de overheid is er een Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) opgesteld voor 19 bedrijfstakken. Per bedrijfstak is er een lijst van maatregelen om energie te besparen opgesteld. Door middel van de bedrijfstak te kiezen die het beste aansluit op jouw bedrijf kun je zien hoe je energie kunt besparen.

Klik hier voor de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing per bedrijfstak.

 

2. Informatieplicht energiebesparing 

Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Dit houdt in dat je, indien de informatieplicht voor jouw bedrijf geldt, uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer (Wm)-inrichting moest rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Dit kan via het eLoket van de RVO. Heb je nog niet gerapporteerd? Dan kun je controleren of de informatieplicht voor jouw geldt en dit alsnog rapporteren.

Geldt de informatieplicht voor jouw bedrijf?

Bekijk het hier door het stappenplan in te vullen.

Je hebt een informatieplicht, wat nu?

Je hebt het stappenplan doorlopen en hier is uitgekomen dat je een informatieplicht hebt. Volg dan de volgende stappen:

 1. Om te rapporteren bij het eLoket van RVO heb je een eHerkenningsmiddel nodig van niveau 2+ of hoger met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+. Je regelt een eHerkenningsmiddel op eherkenning.nl. Daar vind je een overzicht van leveranciers van eHerkenningsmiddelen en hun kosten.
 2. Doorloop , voordat je gaat rapporteren, de complete Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) van jouw bedrijfstak met energiebesparende maatregelen op de door jouw uitgevoerde energiebesparende maatregelen.
 3. Hierna kun je inloggen op eLoket van de RVO, hier kun je een account aanmaken. Vervolgens selecteer je de bedrijfstak die van toepassing is voor jouw bedrijf. Je loopt de lijst met erkende maatregelen door. Voor elke maatregel geef je aan of deze is toegepast of niet, indien je alternatieve maatregelen hebt genomen ben je verplicht deze te omschrijven. Jouw gemeente moet deze rapportage uiteindelijk zelf ophalen in eLoket. Zij controleren dan of je voldoet aan de energiebesparings- en informatieplicht.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): www.rvo.nl/onderwerpen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen

 

3. Verplicht energielabel C

Voor kantoorpanden

Vanaf 1 januari 2023 dient een kantoorgebouw minimaal het energielabel C te hebben. Dit houdt in dat het primair fossiel energiegebruik maximaal 225 kWh per m2 per jaar mag zijn. Indien het kantoorgebouw niet aan de eisen voldoet op bovengenoemde datum, mag het kantoor niet meer gebruikt worden vanaf die datum. Dit stond in het Bouwbesluit 2012. Indien je niet de eigenaar bent van het gebouw, geldt dit niet voor jou.

Welke gebouwen moeten hieraan voldoen?

Het verplichte energielabel C geldt voor gebouwen die:

 • Voor minimaal 50 procent zijn ingericht als kantoor
 • Een gebruiksoppervlakte hebben van minimaal 100 vierkante meter
 • Minimaal 2 jaar als kantoor worden gebruikt
 • Niet worden onteigend of worden aangekocht in het kader van de Onteigeningswet
 • Energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen
 • Maatregelen kunnen nemen met een terugverdientijd van minder dan 10 jaar
 • Geen monument zijn, zoals bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen in de provinciale of gemeentelijke verordening

 Ben je in het bezit van energielabel A t/m C?

Je voldoet dan aan de norm voor 2023. De Nederlandse overheid streeft in 2050 naar een CO2-arme gebouwde omgeving. Dit geldt ook voor bestaande bouw, hier zijn verschillende regelingen die daarbij kunnen ondersteunen.

Ben je in het bezit van energielabel D t/m G?

Je kunt vaak zonder al te grote bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Houdt er wel rekening mee dat dit voor 1 januari 2023 moet.

Heb je geen energielabel?

Je kunt een maatwerkadvies aanvragen, zie stap 1 onderstaand. De adviseur schat dan de energiezuinigheid van het kantoor in door middel van het maken van een labelberekening, indien hij vermoedt dat het kantoor energiezuinig genoeg is (A t/m C). Indien hij denkt dat het niet energiezuinig is kun je de volgende stappen volgen om tot label C of beter te komen.

 1. Vraag een maatwerkadvies aan
  Een energieadviseur controleert het gebouw en kaart verbetermogelijkheden aan. Daarnaast zal hij een berekening maken van de kosten en kan hij, op uw verzoek, de Erkende Maatregelenlijst meenemen in het advies.Een maatwerkadvies wordt ook wel energieprestatieadvies genoemd (EPA). Dit bevat niet automatisch een energielabel maar kan achteraf wel worden opgemaakt tegen kosten.
 2. Bekijk de subsidies en financiële regelingen
  Klik hier
 3. Voer de maatregelen uit vóór 1 januari 2023
 4. Laat een nieuw energielabel opmaken

Geldigheid en eisen van het energielabel

Het energielabel is 10 jaar geldig en moet bepaald worden volgens de berekeningsmethode NTA 8800.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

 

4. Energielabel(registratie)

Voor utiliteitsgebouwen

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is en wat er nog mogelijk is om eventueel energie te besparen. Dit wordt bepaald op basis van het primair fossiele energiegebruik, in kilowattuur per vierkante meter per jaar. Het beste energielabel is A+++++ en het slechtste energielabel is G.

Moet ik aan het energielabel voor utiliteitsgebouwen voldoen?

Het energielabel voor bedrijven is verplicht bij verkoop, een nieuw verhuurcontract of oplevering van een gebouw. Dit geldt voor gebouwen met de volgende functies:

 • Kantoren
 • Onderwijsgebouwen, zoals scholen en universiteiten
 • Gebouwen voor bijeenkomsten, zoals cafés, restaurants, kinderopvang en vergadercentra
 • De gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen
 • Logies, zoals hotels en pensions
 • Sportlocaties, zoals sporthallen, stadions en zwembaden
 • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen en showrooms van garages

Het is daarnaast verplicht om de energieprestatie-indicator (labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven in het geval dat het gebouw te koop / te huur wordt aangeboden door middel van advertenties. De geldigheidsduur van het label is maximaal 10 jaar.

Opstellen energielabel

Het energielabel laat je opstellen door een vakbekwaam energieadviseur die aangesloten is bij een Certificerende Instelling (CI). De energieadviseur moet bovendien werkzaam zijn voor een organisatie met een Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-U-certificaat. Alleen energieadviseurs die aan deze eisen voldoen, mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven. Je schakelt zelf een energieadviseur in. De energieadviseur neemt een groot aantal kenmerken van het gebouw op en maakt op basis daarvan een energieprestatieberekening. Daaruit volgt het energielabel. Nadat de energieadviseur het energielabel in de registratiedatabase EP-online heeft geregistreerd, ontvangt je een als gebouweigenaar een energielabel van jouw energieadviseur.

Energielabel zichtbaar ophangen

Het zichtbaar ophangen van het energielabel is verplicht voor alle overheidsgebouwen met een geldig energielabel en alle andere gebouwen die:

 • van rechtswege een energielabel hebben;
 • een gebruiksoppervlakte van meer dan 250 m2 hebben en
 • veelvuldig door het publiek bezocht wordt.

De verplichting om een energielabel zichtbaar op te hangen, geldt ook voor andere gebouwen met publiek toegankelijke delen vanaf 250 m2. Dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels. De verplichting geldt als er voor deze gebouwen een energielabelplicht is en er een energielabel is afgegeven.

Energieadviseur vinden

Via https://epadviseurs.energieprestatie-adviesplatform.nl zie je welke energieadviseurs jou kunnen helpen bij het opstellen van een energielabel.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-utiliteitsgebouwen#opstellen-energielabel

 

5. Energie-auditplicht (EED)

Met de energie-auditplicht (EED) wil de overheid vierjaarlijks informatie verzamelen over het energieverbruik en besparingsmogelijkheden van bedrijven. Audit plichtige ondernemingen moeten elke 4 jaar een energie-audit doen. Waarschijnlijk start medio 2023 de 3e ronde van de energie-auditplicht EED. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je hier meer informatie over.

Wat houdt dit in?

Het doel van deze EED is het bewust maken van bedrijven en instellingen van hun energieverbruik, en daarbij de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. Deze audit geeft een overzicht van alle energiestromen in de onderneming, daarnaast maakt deze audit inzichtelijk welke maatregelen er getroffen kunnen worden en wat de verwachte effecten daarvan zijn.

Wanneer ben je audit plichtig?

Je bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als je een grote onderneming hebt, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als jouw onderneming (of instelling met een economische activiteit):

 • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
 • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Lees hier de toelichting over het belang van concernrelaties van ondernemingen

Bedrijven MJA/MEE

De EED Energie-auditplichtige bedrijven die onder de MJA- en MEE-convenanten vallen moeten een auditverslag indienen. In eerste instantie waren deze uitgesloten, maar deze convenanten zijn op 31 december 2020 ten einde gekomen.

Alternatieve invulling EED Energie-auditplicht

Sommige ondernemingen hoeven geen EED auditverslag in te dienen, omdat zij op een andere manier invulling geven aan deze EED energie-auditplicht. Dit gaat om:

Let wel op: dit keurmerk moet van toepassing zijn op de gehele onderneming.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): www.rvo.nl/onderwerpen/eed